Inloggen / Account aanmaken
Uw winkelwagen (0)
 
Veilig en vertrouwd betalen met iDeal

Korting
Wilt u wederverkoper worden van onze producten, heeft u een grote bestelling of denkt u vaker een bestelling te plaatsen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor korting.

Aanvraag voor korting kunt u e-mailen naar sts@semlers.nl. Kijk bij inloggen / account aanmaken voor meer informatie.

 

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Semler’s Valbeveiliging

Voorwaarden voor Nederlandse bedrijven, instellingen en overheid

- Download onze Algemene verkoopvoorwaarden als PDF -

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Semler’s Valbeveiliging (verder genoemd leverancier) en op alle (met afnemers van producten van leverancier) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden uitgesloten.

Artikel 2 – Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van leverancier op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, recent straatadres, juiste bestelnummers en aantal te bestellen artikelen) per fax, e-mail, telefonisch of via website van leverancier worden geplaatst.
2.3 Leverancier behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal leverancier in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De prijzen op de website van leverancier zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is leverancier bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief verpakking, exclusief btw en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzend kosten in rekening gebracht.
3.4 Leverancier is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

Artikel 4 – Levering

4.1 Leverancier bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer geleverd.
4.2 Leverancier levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt leverancier uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 Leverancier behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of na leveringen zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die leverancier bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Pas dan wordt de levering eventueel op kosten van leverancier aangevuld of opnieuw gedaan.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard of online bankieren op nader op de website en in de catalogi uiteengezette voorwaarden.
5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt leverancier zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4 Verrekening met vorderingen op leverancier of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.
5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitenechtelijke incasso kosten voor business-to-business vorderingen worden berekend op grond van rapport Voorwerk II en bedragen tenminste € 40,- exclusief btw. Daarnaast worden er registratiekosten berekend. Deze registratiekosten bedragen € 25,- exclusief btw. Leverancier kan de nakoming van haar plichten opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van leverancier totdat aan aal (betaling) verplichtingen
is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toe laat.
6.2 Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van leverancier zijn gebleven terug te (laten) nemen.

Artikel 7 – Retourrecht

7.1 De afnemer heeft het recht door leverancier geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet leverancier de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3 Wanneer de door leverancier afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn terug gezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.4 Kosten zoals verzendkosten bij retour zenden van artikelen komen geheel ten kosten van afnemer.

Artikel 8 – Garantie

8.1 De door leverancier geleverde artikelen en alsmede nieuwe onderdelen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop geldende zogenaamde fabrieksgarantie.
8.2 Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren.
8.3 Garantie aanspraken kunnen alleen binnen 10 dagen na ontdekking van een gebrek schriftelijk bij leverancier worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.4 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, leverancier het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van leverancier). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • Het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  • Wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
  • Sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  • Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • Leverancier niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantsysteem van leverancier opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt leverancier de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi.
9.2 Wanneer leverancier gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van leverancier met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Artikel 11 – Informatievoorziening

11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door leverancier al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2 Leverancier stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:

  • Vestigingsadres en het inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel;
  • Belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs;
  • Wijze en kosten van aflevering en betaling;
  • Adres waar klachten kunnen worden ingediend indien het anders is dan vestigingsadres.

11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat leverancier niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 10 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

Artikel 12 – Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zo veel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de dichts bij zijnde rechter in het arrondissement waar leverancier is gevestigd, tenzij leverancier voor de rechter van uw woon- of vestigingsplaats kiest.